Nedladdningsbar fullständig GDPR för föreningen finns här.

En kortfattad version av GDPR

Bakgrund
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till
syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Förordningen syftar till
att stärka skyddet för alla levande, fysiska personer inom EU.
Personuppgiftsansvarig
Föreningens ordförande är personuppgiftsansvarig och ansvarar för vilka personuppgifter
föreningen ska hantera och hur behandlingen ska gå till. Löpande ärenden rörande GDPR
hanteras av föreningens arbetsutskott (AU) som består av föreningens ordförande, sekreterare
och kassör.
Samtycke
Den rättsliga grunden för samtycke innebär att du har tagit del av föreningens GDPRhantering, har kännedom om vilka personuppgifter som hanteras och hur dessa skyddas och
ger ditt samtycke till vad som anges i detta dokument.
Vilka personuppgifter hanterar föreningen?
Fyrisgillet samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att administrera
föreningens verksamhet, uppfylla föreningens rättsliga förpliktelser eller uppgifter som tredje
part vi samarbetar med kräver. Vid medlemsansökan registreras namn, adress, personnummer,
telefonnummer, e-postadress och eventuell aktivitet.
Hur används personuppgifter?
Svenska Folkdansringen (vår Riksförening) tillhandahåller Dans.se för medlemshantering.
Dessa uppgifter används vid information till medlemmarna samt som underlag för debitering.
Fyrisgillet erhåller bidrag för olika former av aktiviteter genom sin anslutning till Kulturens
som kräver personuppgifter vid redovisning. Medlemmarnas kontaktuppgifter finns på
föreningens hemsida och då endast tillgängliga för medlemmar. Vid enskild aktivitet kan
andra uppgifter insamlas ex. allergier, matrestriktioner och behov av tillgänglighet.
Hur länge sparas personuppgifterna?
Grundprincipen är att uppgifter raderas när de inte längre är relevanta, till exempel anmälan
till jubileumsmiddag eller när medlem lämnat föreningen. Medlemsavgift betalas årsvis. Har
betalning inte skett senast 1 maj inaktiveras samtliga medlemsuppgifter i Dans.se och radering
av tidigare medlemmar sker årsvis. I vissa fall sparas personuppgifter längre, till exempel om
det är del av bokföringen eller material som lämnas till Folkrörelsearkivet för slutförvaring.
Samtycke innebär att du accepterar föreningens bedömning från fall till fall så länge du inte
lämnat in önskan att stryka vissa av dina uppgifter.
Dataskydd
Registrerade uppgifter skyddas så långt möjligt från att obehöriga ska kunna få del av dessa.
Riksorganisationen Svenska Folkdansringen och Kulturens, som tar del av insamlade
uppgifter, är på samma sätt som Fyrisgillet skyldiga följa GDPR. Följande funktioner vid
Fyrisgillet kan göra ändringar av lagrade medlemsuppgifter; ordförande, expeditionsansvarig
och it-ansvarig.
Rättigheter som medlem
Du kan när som helst vända dig till AU och kräva registerutdrag, rättelse eller radering vissa
av dina uppgifter. Ofullständiga personuppgifter kan dock medföra att du går miste om viss
information. Anser du att du inte får gehör, kan anmälan om detta ske till Datainspektionen.

 

Uppdaterat 2020-04-27